تاریخ ایجاد
انتشار كتاب الكترونيكي «راهنماي استقرار زيرساخت ابري مبتني بر سامانه OpenStack» 1394/10/27
رونمايي از قالب جديد وب‌گاه اصلي دانشگاه 1394/10/27
كسب عنوان كارمند نمونه توسط خانم مهندس کشمیری 1394/10/27
شکل گیری کمیته راهبری MIS در دانشگاه فردوسی مشهد 1394/10/27
امکان خرید شارژ اینترنت مازاد بر سهمیه (VPN) از طریق پرتال پویا 1394/10/27
اعطای جایزه فاب نقره‌ای به پایگاه اشتراک دانش دانشگاه فردوسی مشهد 1394/10/27
تغییر تصادفی صفحه خروج از Webmail دانشگاه فردوسی مشهد 1394/08/16
موفقیت سامانه پاد دانشگاه فردوسی مشهد در پنجمین جشنواره ملی ارتباطات و فناوری اطلاعات 1394/08/16
رونمایی از خدمات جدید فناوری اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه 1394/08/16
اعطای جایزه فاب نقره‌ای به پایگاه اشتراک دانش دانشگاه فردوسی مشهد 1394/08/16
امکان خرید شارژ اینترنت مازاد بر سهمیه (VPN) از طریق پرتال پویا 1394/08/16
شکل گیری کمیته راهبری MIS در دانشگاه فردوسی مشهد 1394/08/16
كسب عنوان كارمند نمونه توسط خانم مهندس کشمیری 1394/08/16
رونمايي از قالب جديد وب‌گاه اصلي دانشگاه 1394/08/16
انتشار كتاب الكترونيكي «راهنماي استقرار زيرساخت ابري مبتني بر سامانه OpenStack» 1394/07/18