شرح وظایف

                                                                                    شرح وظایف

 1- طراحي، مشاوره، اجرا، نظارت، پشتيباني و مديريت پروژه‌هاي مرتبط با فناوري اطلاعات و ارتباطات و سيستمهاي اطلاعات مديريت در سطح دانشگاه

2- مشاوره و پشتيباني نرم‌افزارهاي كاربردي دانشگاه

3- مشاوره و پشتيباني امور سخت‌افزاري دانشگاه

4- تحليل، طراحي، اجرا و مديريت شبكه‌هاي رايانه‌اي و سرويسهاي مربوطه

5- مسئوليت ارتباطات اينترنتي و امور ديتاي دانشگاه

6- پشتيباني فني امور مرتبط با آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه

7- توسعه و پشتيباني سيستمهاي مخابراتي دانشگاه

8- مشاوره و پشتيباني فني سايت دانشگاه

9- همكاري با طرحهاي پژوهشي حوزه IT   و همايشهاي دانشگاه

10- مشاوره فني با مراكز فناوري اطلاعات استان و كشور

11- انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي انفورماتيك دانشگاه

12- مسئوليت تهيه، نگهداري و به‌روز‌رساني بانكهاي اطلاعاتي و مطالعه اجراي طرح‌هاي معماري اطلاعاتي

13- سياست‌گزاري و تعيين سطوح دسترسي توليد آمار و اطلاعات در سطح دانشگاه

14- تحليل آماري داده‌ها

15- تهيه گزارش‌هاي آماري مربوط به اعضاء هيأت علمي، دانشجويان و كاركنان دانشگاه

16- تهيه آمارنامه دانشگاه