فرایند الکترونیکی ثبت درخواست اعتبار آموزه (آحفا) به منظور ثبت و بررسی درخواست‌های اعتبار آموزه طراحی و پیاده‌سازی شده است. کارشناسان مربوطه می‌توانند از طریق سامانه امور آموزشی دانشجویان در دانشکده‌ها و سامانه آحفا - نسخه ۲، نوع درخواست را تعریف کرده و برای نوع درخواست مورد نظر گردش کار ایجاد کنند. اعضای هیات علمی نیز می‌توانند رد پورتال پویا از انواع درخواست تعریف شده، ثبت درخواست هزینه نمایند، تا براساس گردش کار تعریف شده، بررسی و تایید یا عدم تایید شود. همچنین کارشناسان آموزشی می‌توانند اعتبار آموزه اعضای هیات‌علمی را تغییر دهند.

pdf icon pdf icon