فرم ترفیع هر عضو هیات علمی در هر سال، یک ماه قبل از تاریخ آخرین حکم ترفیع ایشان فعال می‌باشد. اعضاي هیـات علمـی یـک مـاه فرصت دارند، نسبت به بررسی و تایید فرم ترفیع خود، اقدام نمایند.

راهنمای مربوطه :

 pdf icon

attachment 929