این سامانه به منظور سیستمی کردن محاسبه و پرداخت کمک هزینه مهد کودک، طراحی و پیاده‌سازی شده است. در این قسمت از سامانه به صورت خودکار پس از برگشت به کار کارمندان خانم و با تاییید حکم بازگشت به کار، پس از مرخصی بارداری، و در ابتدای هر سال، بازه زمانی مجاز برای دریافت کمک هزینه مهد کودک محاسبه، و در فیش حقوقی کارمند لحاظ می‌شود.

attachment 1621