به منظور برنامه‌ریزی تقویم انتخاب واحد دانشجویان به صورت الکترونیکی، صفحات مورد نظر در سامانه امور آموزشی، طراحی و پیاده‌سازی شده است. کارشناسان آموزشی می‌توانند شروع و پایان انتخاب واحد، همچنین انتخاب واحد برای گروه‌های آموزشی مختلف در دانشکده‌ها، مقاطع آموزشی و دوره‌های آموزشی مد نظر خود را برنامه‌ریزی و زمان‌بندی نمایند.

pdf icon