همکاران اداره پشتيبانی فنی

Ghahremani Bimakr حسینی

معصومه قهرمانی

رئیس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

فیروزه بی مکر

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

صدیقه حسینی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

Shahcheraghian Sadeghi دارابی

مصطفی شاهچراغیان

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

مجید صادقی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

ایمان دارابی

کارشناس مسوول تحقیق و توسعه

in
Raouf Yousof Mayabi

مرضیه رئوف نژاد

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in

 

سمانه یوسف نژاد

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in

 

مریم میابی

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

 

in