همکاران اداره پشتيبانی فنی

s bimakr فيروزه بيمكر
bimakr @ um.ac.ir
MsHosseini سيده صديقه حسيني
hosseini.s @ staff.um.ac.ir
darabi iman ایمان دارابی
shahcheraghian مصطفي شاهچراغيان
m_shahcheraghiyan @ yahoo.com
P9180021 مجيد صادقي
m.sadeghi @ staff.um.ac.ir
m-parsa مصطفی پارسا