همکاران اداره شبکه و ارتباطات

kashmiri مهدیه کشمیری
kashmiri @ um.ac.ir
مسوول اداره شبکه  و ارتباطات

 
n arabkhani احسان عربخانی
arabkhani @ um.ac.ir
n amini آزاده اميني
a-amini @ um.ac.ir
nodehi مریم نودهی مقدم
nodehi @ wali.um.ac.ir

 

n yousofnezhad سمانه يوسف‌نژاد
s-yousefnezhad @ um.ac.ir
hajji رضا حجی‌زاده
hajjizadeh @ staff.um.ac.ir
r-91-03-0101 مرضیه رئوف نژاد
raoufnezhad @ um.ac.ir