همکاران اداره شبکه و ارتباطات

Kashmiri عربخانی حجی زاده

مهدیه کشمیری

رئیس اداره شبکه و ارتباطات

in

 

احسان عربخانی

کارشناس اداره شبکه و ارتباطات

in

 

رضا حجی‌زاده

کارشناس اداره شبکه و ارتباطات

in

Amini Nodehi Parsa 

 آزاده امینی

کارشناس اداره شبکه و ارتباطات

in

 

مریم نودهی مقدم

کارشناس اداره شبکه و ارتباطات

in

 

مصطفی پارسا

کارشناس اداره پشتیبانی فنی

in