همکاران اداره سامانه‌های اطلاع رسانی

marjani شهره مرجاني
marjani @ um.ac.ir
مسوول اداره سامانه های اطلاع رسانی

 

 

t khajenezhad طاهره خواجه نژاد
khajenejad @ um.ac.ir
توسعه و پشتیبانی فنی وبگاه های دانشگاه و صفحات خانگی

 

 

daliri56 حمیده دلیری
daliri_ha @ um.ac.ir
توسعه و پشتیبانی فنی وبگاه اصلی دانشگاه
توسعه و پشتیبانی فنی وبگاه دانش آموختگان، بانک مقالات استادان، ....

 

 

alireza keivan عليرضا گيوان
alireza.kayvan @ gmail.com
نگهداری و پشتیبانی فنی سرورهای واحد اطلاع رسانی
پشتیبانی فنی سیستم مدیریت وبلاگ

 

 

mmohammadi مریم محمدی شاندیز
marya.mohammadi @ gmail.com
توسعه و پشیبانی فنی سیستم مدیریت مجلات پژوهشی

 

 

hosseini فرشته سادات حسینی
hosseini.f @ staff.um.ac.ir
طراح قالب و پشتیبانی فنی وبگاه های دانشگاه و صفحات خانگی

 

 

31 khadem زینب خادم
ze.khadem @ gmail.com
توسعه و پشتیبانی فنی نرم افزارهای آموزش الکترونیک