همکاران اداره سامانه‌های اطلاع رسانی

marjani دلیری خواجه نژاد

شهره مرجانی

رئیس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in

 

 

حمیده دلیری

کارشناس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in

 

 

 طاهره خواجه نژاد

کارشناس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in

Fereshte-sadat Khadem Shabazi

فرشته‌سادات حسینی

کارشناس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in

 

 

 زینب خادم

کارشناس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in

 

 

 زینب شهبازی

کارشناس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in

non

 محمود بابائی

کارشناس اداره سامانه‌های اطلاع‌رسانی

in