همکاران اداره سامانه‌های کاربردی

shokr داود شكري
shokri @ wali.um.ac.ir
مسوول اداره سامانه های کاربردی
sajadi حميدرضا سجادي
hmdsajadi @ yahoo.com
milani-fard امید میلانی فرد
omid @ ferdowsi.um.ac.ir
t bagheri اميدرضا باقري
orbsim @ um.ac.ir
t jafarkhani شبنم جعفرخاني
jafarkhani_sh @ yahoo.com
t madadian ريحانه مدديان
r.madadian @ gmail.com
mahdipour بهاره مهدي‌پور
mahdipour.bahar @ gmail.com
manzari صبح منظري
manzari_sobh @ yahoo.com
BozorgNia آرزو بزرگ نیا
a.bozorgnia @ gmail.com
t hajimahdizadeh سمانه حاجی مهدیزاده زرگر
smahdizadeh @ wali.um.ac.ir
Fatemi فرنوش فاطمی پور
105933 ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر
rmahdizadeh @ wali.um.ac.ir
139790 هانيه حبيبي
hanieh.habibi @ gmail.com
fatahi مهرنازالسادات فتاحی
fattahi.mehrnaz @ gmail.com
 Mrs-Abroshan سیما آب روشن