همکاران اداره سامانه‌های کاربردی

شکری  میلانی باقری

داود شکری

رئیس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

امید میلانی‌فرد

مسوول سامانه‌های پژوهشی و هوش سازمانی

in

 

امیدرضا باقری

کارشناس مسوول بانک‌های اطلاعاتی

in

Abroshan باغیشنی Fatahi

سیما آب روشن

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مریم باغیشنی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مهرناز فتاحی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

Bozorgnia Givan Hejazi-2

آرزو بزرگ نیا

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

علیرضا گیوان

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

صادق حجازی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

mahdipoor فرزین jafarkhani

بهاره مهدی‌پور

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مژگان فرزین

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

شبنم جعفرخانی

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

Khoshro Madadian Taghizade

نوشین خوشرو

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

ریحانه مددیان

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

سمانه تقی‌زاده

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

Mahdizade-r Mahdizade-s Manzari

ریحانه حاجی مهدیزاده زرگر

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

سمانه حاجی مهدیزاده زرگر

کارشناس مسوول اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

صبح منظری

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

صباغی سجادی شریعتی

وحید صباغی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

سیدحمیدرضا سجادی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

 

مسعود شریعتی

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in

Yazdanpanah

 


 

زیبا یزدان پناه

کارشناس اداره سامانه‌های کاربردی

in