فرم ها

 

متقاضيان كار از مركز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه فردوسي مشهد

واحد آموزش و اطلاع‌رساني (خدمات ميزباني وب)

    واحد طرح و توسعه

    فرم تعهدنامه دريافت نرم‌افزارهاي متن باز