image002  : در صورتی که شما بخواهید تماس برقرار شده را به شخص دیگری ارجاع دهید، کافیست کلید TRAN بر روی گوشی را فشار داده و شماره شخص مورد نظر را وارد کنید، بعد از اینکه ارتباط برقرار شد برای اینکه فرآیند ارجاع تماس کامل شود، شما باید تلفن خود را قطع کنید.

انتقال تماس Transfer: (در هنگام گفتگو با شخص B میتوانید تماسB  را به شخصC  منتقل نمایید.)

Attended Transfer: با فشردن کلید TRAN ، شخص B به حالت انتظار یا Hold خواهد رفت، سپس شماره شخص C را گرفته و پس از دریافت تایید از شخصC ، کلیدTRAN را مجدداً زده تا تماس شما قطع وشخص B و C با هم مکالمه کنند.

Blind Transfer: در صورت عدم نیاز به تایید از شخص C، هنگام زنگ خوردن گوشی C، میتوانید گوشی را گذاشته یا کلید TRAN را مجددا بفشارید. اگر  شخص C تلفن را بردارد، مکالمه تلفنی شخص C با B برقرار می شود.

 

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه