حوزه امور عمومی

 

                                                          همکاران واحد حوزه ریاست

o salari حسن سالاری
alavi سید رضا علوی
abtahi سيدمهدي ابطحي
o noferesti رضا نوفرستي