همکاران واحد حوزه ریاست

tayerani nouralizade hokmabadi

احسان طیرانی راد

مسوول حوزه ریاست

 

 

سعید نورعلیزاده جوان

مسوول مرکز دانلود - امین اموال

 

سیده فرزانه حکم آبادی

مسوول دفتر ریاست