همکاران واحد ریاست

 

hosiyni سید امین حسینی سنو
hosseini um.ac.ir
رییس مرکز فاوا

 

 line

 

s aramjoo عیسی آرامجو
aram um.ac.ir
معاون مرکز فاوا

 

line

 

afkhmi حسین افخمی روحانی
afkhami um.ac.ir

 

line