همکاران واحد ریاست

Dr.Hosseini

سید امین حسینی سنو

hosseini um.ac.ir
رییس مرکز فاوا
 Mr.Aramjoo عیسی آرامجو
aram um.ac.ir
معاون مرکز فاوا