1. اخبار
  2. اخبار ايجاد و ارتقاي سامانه ها و شبكه رايانه اي دانشگاه
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-07-01-05-40-12فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت کامل الکترونیکی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی دانشگاه طراحی و پیاده‌سازی گردید. طراحی این...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-17-04-24-16استفاده از قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه حذف شد. پیش از این برای کاربردهایی مانند ثبت نمره، مشاهده حکم و فیش حقوقی در پرتال پویا نیاز به...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
tvro2پیرو اطلاعيه قبلی در خصوص «تغيير روش اتصال به اينترنت كاربران دانشگاه» و در ادامه مجموعه اقدام‌های مرتبط با بهبود کاربری و مديريت مصرف اينترنت دانشگاه، از...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-12-07-44-23دامنه رایانامه‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به um.ac.ir@ تغییر یافت. بر اساس مصوبه شورای فاوا دانشگاه در تاریخ 9/8/1395 دامنه رایانامه کارکنان و اعضای...
۳۰/۶۸۶۸۶/-۳۴۴۳, ۰۳:۲۵
2017-06-06-05-09-02دامنه رایانامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر یافت. پیش از این دامنه رایانامه دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به...
۱۰/۰۴/۱۳۹۶, ۱۰:۱۰
2017-07-01-05-40-12فرایند مرخصی روزانه اعضای هیات علمی دانشگاه به صورت کامل الکترونیکی شد و در قالب سامانه‌های اداری و مالی دانشگاه طراحی و پیاده‌سازی گردید. طراحی این...
۲۷/۰۳/۱۳۹۶, ۰۸:۵۴
2017-06-17-04-24-16استفاده از قفل سخت‌افزاری (توکن) در سامانه‌های دانشگاه حذف شد. پیش از این برای کاربردهایی مانند ثبت نمره، مشاهده حکم و فیش حقوقی در پرتال پویا نیاز به...
۲۴/۰۳/۱۳۹۶, ۱۱:۳۸
tvro2پیرو اطلاعيه قبلی در خصوص «تغيير روش اتصال به اينترنت كاربران دانشگاه» و در ادامه مجموعه اقدام‌های مرتبط با بهبود کاربری و مديريت مصرف اينترنت دانشگاه، از...
۲۲/۰۳/۱۳۹۶, ۱۲:۱۴
2017-06-12-07-44-23دامنه رایانامه‌های کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد به um.ac.ir@ تغییر یافت. بر اساس مصوبه شورای فاوا دانشگاه در تاریخ 9/8/1395 دامنه رایانامه کارکنان و اعضای...
۱۶/۰۳/۱۳۹۶, ۰۹:۳۹
2017-06-06-05-09-02دامنه رایانامه‌های دانش‌آموختگان دانشگاه فردوسی مشهد به mail.um.ac.ir@ تغییر یافت. پیش از این دامنه رایانامه دانشجویان پس از دانش‌آموختگی به...