با توجه به نزدیک شدن امتحانات پايانترم و لزوم فراهم نمودن دسترسي به اينترنت براي همه دانشجويان( اعم از خوابگاهي و يا غير خوابگاهي)، امكان اتصال براي دانشجويان در همه مقاطع تحصيلي  در محل سالن مطالعه مركزي تا ساعت 23 برقرار شد.

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه