1. اخبار
27 May 2020

رئيس محترم دانشگاه طي نامه‌اي به تمامي معاونت‌ها، دانشكده‌ها و واحدها، بند سوم صورتجلسه صورتجلسه مورخ 1398/11/21 [ ... ]

نمودار مصرف اینترنت دانشگاه